کتابهای بیشتری را که دوست دارید پیدا کنید و بخوانید ، و کتابهایی را که می خواهید بخوانید ، پیگیری کنید.بخشی از انجمن دوستداران کتاب در جهان باشید

رمان صدای آرچر بخش چهلم و یکم ( بعلاوه فایل قسمت پایانی )

می 12, 2020
دانلود رمان آنلاین صدای آرچر
  • Fa
  • En
  ه پایین نگاه کرد و سرش را تکان داد . قادر نبود به من پاسخ بدهد زیرا دست او رو محکم نگه داشته بودم .  چیز بیشتری در مورد راز ویکتوریا از او نپرسیدم . می دانستم وقتی احساس راحتی بسشتری کند  به من اعتماد خواهد کرد . او تمام زندگیش را تنها و منزوی زندگی کرده بود .  مدت زمان زیادی می شد که کسی را نداشت تا با او صحبت کند  . . درست مانند من که  نیاز داشتم در آشپزی و روابط صمیمانه قدم های کوچک بردارم....  ما هر دو راه خودمان را داشتیم . هر دو داشتیم یاد می گیریم که چگونه اعتماد کنیم . اگر چه یک سوال پایانی داشتمدست او را رها کردم و با زبان اشاره گفتم"  چرا اون می بایست به من بگه که تو آدم خشنی هستی ؟ "تقریباً مضحک بود . آرچر مهربان ترین و آرام ترین مردی بود که به عمرم دیده بودم" بعد از مرگ عموم اون به اینجا اومد .  نمیدونستم برای چی و اهمیت نمیدادم .. عصبانی بودم .. آسیب دیده بودم . اونو به بیرون هل دادم و اون روی باسنش زمین افتاد "شرمنده به نظر می رسید . اگر چه نیازی برای این کار نبود ... حداقل نه در چشم من_ متوجهم آرچر .  اون لیاقتش رو داشت.. و حتی خیلی بیشتر از اینها رو . . متاسفمبه من نگاه کرد .  صورتم را بررسی کرد . به  نظر می‌رسید در چشم هایش چیزی متمرکز می شود"  تو به حرف های اون هیچ توجهی نکردی . راجع به اون,  بعد از اینکه.... همو بوسیدیم از من پرسیدی "سرم را تکان دادم . به سادگی گفتم" می دونم "

  رمان صدای آرچر بخش چهلم و یکم

  ” آرچر ”

  دست او را گرفتم و روی قلبم قرار دادم

  ”  تو یک انسان واقعی هستی . مثل بقیه مردم زندگی کنی . کی بهت گفته که نمیتونی ؟ ”

  احساس می کردم قلبم دارد ترک میخورد . این مرد باهوش , شیرین و مهربان خود را بسیار دست کم  میگرفت

  به پایین نگاه کرد و سرش را تکان داد . قادر نبود به من پاسخ بدهد زیرا دست او رو محکم نگه داشته بودم .  چیز بیشتری در مورد راز ویکتوریا از او نپرسیدم . می دانستم وقتی احساس راحتی بسشتری کند  به من اعتماد خواهد کرد . او تمام زندگیش را تنها و منزوی زندگی کرده بود .  مدت زمان زیادی می شد که کسی را نداشت تا با او صحبت کند  . . درست مانند من که  نیاز داشتم در آشپزی و روابط صمیمانه قدم های کوچک بردارم….  ما هر دو راه خودمان را داشتیم . هر دو داشتیم یاد می گیریم که چگونه اعتماد کنیم . اگر چه یک سوال پایانی داشتم

  دست او را رها کردم و با زبان اشاره گفتم

  ”  چرا اون می بایست به من بگه که تو آدم خشنی هستی ؟ ”

  تقریباً مضحک بود . آرچر مهربان ترین و آرام ترین مردی بود که به عمرم دیده بودم

  ” بعد از مرگ عموم اون به اینجا اومد .  نمیدونستم برای چی و اهمیت نمیدادم .. عصبانی بودم .. آسیب دیده بودم . اونو به بیرون هل دادم و اون روی باسنش زمین افتاد ”

  شرمنده به نظر می رسید . اگر چه نیازی برای این کار نبود … حداقل نه در چشم من

  _ متوجهم آرچر .  اون لیاقتش رو داشت.. و حتی خیلی بیشتر از اینها رو . . متاسفم

  به من نگاه کرد .  صورتم را بررسی کرد . به  نظر می‌رسید در چشم هایش چیزی متمرکز می شود

  ”  تو به حرف های اون هیچ توجهی نکردی . راجع به اون,  بعد از اینکه…. همو بوسیدیم از من پرسیدی ”

  سرم را تکان دادم . به سادگی گفتم

  ” می دونم ”

  به نظر می رسید دارد در ذهنش یک پازل حل می کند

  ”  تو  بلافاصله حرف من رو قبول کردی ..نه مال اون رو ؟ ”

  ” بله مطلقا ”

  برای چند ثانیه به یکدیگر خیره شدیم . .  سپس صورتش به یکی از آن لبخند هایی که باعث میشد قلبم بایستد روشن شد . ضربان قلبم بالا رفت . این لبخند برای من بود .. می توانستم شرط ببندم که مدت زمان خیلی خیلی طولانی می شد که هیچ کس باعث نشده بود آرچر چنین لبخندی بزند  . . در مورد آن لبخند زیبا احساس مالکیت می‌کردم .  من هم به او نیشخند زدم

  پرسید

  ” میتونیم یکم دیگه هم همو ببوسیم ؟ ”

  چشمهایش با برقی از خواستن می درخشیدند .  خندیدم  .  گفت

  ”  چیه ؟ ”

  _ هیچی .. هیچی ..بیا اینجا

  وقتی موهایم را به آرامی عقب زد و دسته ای از آنها را پشت گوشم راند …و با آن چشمهای زیبا به پایین به من خیره شد , نگاهش به من چیزهایی می گفت که  صدایش نمی‌توانست . ما با نگاه مان بیشتر از هزاران کلمه با یکدیگر صحبت می‌کردیم

  رمان صدای آرچر بخش چهلم و یکم

  * * * *

  بعدا وقتی باران بند آمد ,  آرچر مرا تا خانه رساند . فوبه را روی سبد دوچرخه قرار داده بودیم .. و در حالی که دستم را گرفته بود دوچرخه را در کنارمان حرکت می داد .  هر از گاهی با خجالت به من نگاه می کرد و لبخند می زد … من هم به او لبخند میزدم .  احساس می کردم قلبم در سینه متورم میشود

  سپس روی پله های مقابل خانه مرا بوسید . بوسه ای بسیار نرم و ملایم که قلبم را به درد می آورد . بعد از آنکه از آنجا دور شد و از دید ناپدید شد … هنوز هم می توانستم آن را احساس کنم

  فصل هجدهم

  بری

  روز بعد با صدای تلفن از خواب بیدار شدم . به ساعت نگاه کردم . ۴:۳۰ صبح بود ..چه خبر بود ؟

  با صدای خواب آلود گفتم

  _  بله ؟

  _  عزیزم ؟

  مگی بود

  _ هی مگی . چه خبره ؟

  نگران شده بودم

  _ عزیزم امروز می خوام پیشنهادی که قبلاً دادی.. برای کار در آشپز خانه  ..رو قبول کنم . نورم تمام شب داشت محتویات شکمش رو بالا می آورد . به هیچ عنوان نمی تونه امروز توی آشپزخونه کار کنه …. اگه تصمیم گرفتی که نمی خوای این کارو بکنی اشکال نداره .  اما اگه اینطور باشه می‌بایست امروز غذاخوری رو ببندیم

  _   البته که این کار رو می کنم مگی

  نفسش را بیرون داد

  _ خیلی خوب عالیه . . خیلی متشکرم عزیزم  . پس یکم دیگه اونجا می بینمت ؟

  _ بله .. و سلام منو به نورم برسون

  _ همین کارو می کنم عزیزم  .  متشکرم

  تلفن را قطع کردم . امروز قرار بود برای مردم غذا درست کنم .. برای چند دقیقه تنها آنجا نشستم و به آن فکر کردم … اما در مورد آن احساس اضطراب نمیکردم . تنها نگران بودم که آیا می‌توانم از عهده سفارشات و بیایم یا نه

  دوش سریعی گرفتم . یونیفرمم را پوشیدم . موهایم را خشک کرده و پشت سرم جمع کردم . فوبه را بیرون برده و سپس به او غذا دادم  . و بعد با عجله از در بیرون رفتم

  * * *

  تمام صبح را در حال املت درست کردن ..سرخ کردن بیکن با عجله  ..و استفاده از خمیر پنکیک نورم که از قبل آن را آماده کرده بود .. سپری کردم . چند باری از سفارشات جا ماندم اما در کل … از آنجایی که اولین بارم در یک آشپزخانه اختصاصی بود و در یک بازه زمانی معین برای تعداد زیادی از آدم‌ها غذا درست میکردم …. احساس خوبی در مورد کارم داشتم  . می توانستم بگویم مگی هم _با آن همه چشمک و لبخندی که از پنجره باز روانه ام می کرد_ خوشحال است

  گفت

  _  کارت عالی بود عزیزم

  بعدا وقتی کمی سر مان خلوت تر شد , شروع به اضافه کردن دستور عمل پخت مخصوص به خودم کردم . کمی به مواد غذایی اصلی چاشنی های طعم دار و سبزیجات معطر اضافه کردم . همانطور که پدرم به من یاد داده بود

   

  دانلود قسمت پایانی رمان صدای ارچر با ترجمه سایت دریم رایز

  رمان صدای آرچر بخش چهلم و یکم

  به این پست امتیاز دهید.
  رمان صدای آرچر بخش چهلم و یکم ( بعلاوه فایل قسمت پایانی )
  4.42 از 19 رای
  • دیدگاها ، پس از تایید مدیران سایت منتشر خواهند شد.
  • دیدگاهای انگلیسی یا غیر مرتبط با مطلب منتشر نخواهند شد.

  سارا
  شنبه , 16 می 2020
  پاسخ

  ممنون ازت 🌺🌺🌺

  رز
  شنبه , 16 می 2020
  پاسخ

  سپاس از همراهی شما

  لیلا
  شنبه , 16 می 2020
  پاسخ

  سلام ممنون از زحماتتون رمان خیلی زیبایی بود

  رز
  شنبه , 16 می 2020
  پاسخ

  پاینده باشید

  سودابه بشیری
  پنج‌شنبه , 28 می 2020
  پاسخ

  عالی بود